Ciljevi i zadaci

Asocijacija ima za cilj unapredjenje i razvoj poslovnih, turističkih, kulturnih, sportskih, obrazovnih i informativnih veza Srba u matici i Srba u svetu i  naroda u zemljama u kojima oni žive.

Asocijacija okuplja istaknute pojedince koji uživaju visoki ugled medju Srbima u zemlji i svetu, kao i pojedince u privrednim organizacijama i asocijacijama, kulturnim institucijama i sportskim organizacijama, uz čiju pomoć organizuje saradnju sa organizacijama, udruženjima i klubovima naših ljudi u svetu. Asocijacija svojim članovima iz zemlje i sveta pruža razne vrste pomoći i povezuje ih medjusobno. Asocijacija svojim članovima stavlja na raspolaganje svoju bazu podataka o Srbima u svetu.

Ostvarajući svoje zadatke Asocijacija :

  1. Saradjuje sa onima koji se iz dobronamernih pobuda bave našim ljudima u svetu, kao i institucijama kulture, nauke, prosvete i privrede..
  2. Saradjuje  sa  odgovarajućim organizacijama, a posebno sa sličnim društvima i udruženjima, kao i sa odgovarajućim organizacijama u drugim zemljama.
  3. Organizuje predavanja, seminare i sastanke, kao i druge manifestacije.
  4. Organizuje susrete i razgovore  sa kulturnim, naučnim, privrednim i drugim javnim radnicima.
  5. Organizuje posete i razne manifestacije koje mogu da doprinesu ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
  6. U okviru Statutom utvrdjenih ciljeva i zadataka organizuje i razne stručne i pomoćne poslove.

Asocijacija je samostalna u svom radu i  može biti član srodnih medjunarodnih organizacija.

Skupština je najviši organ upravljanja u Asocijaciji. Organi Skupštine su:

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Programski savet