Statut Asocijacije

STATUT
ASOCIJACIJE „SRPSKA VEZA“ – BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Asocijacija za unapređenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda sa kojima žive „SRPSKA VEZA“ – Beograd je Udruženje građana u koje se udružuju radni ljudi i građani radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom i zakonom.
Asocijacija je organizovana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija.
Član 2.
Naziv Asocijacije je:
Asocijacija za unapređenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda sa kojima žive „Srpska veza“ – Beograd (u daljem tekstu: Asocijacija). Sedište Asocijacije je u Beogradu, SAVA CENTAR, Milentija Popovića 9, 11070 Novi Beograd.
Asocijacija svoju detalnost obavlja na teritoriji Repuzblike Srbije.
Član 3.
Asocijacija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizlaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta.
Član 4.
Asdocijaciju prestavljaju Predsednik Skupštine Asocijacije i Upravni odbor, a zastupa je Predsednik Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti Predsednika Upravnog odbora zamenjuje ga potpredsednik ili član Upravnog odbora koga odredi Upravni odbor.
Član 5.
Asocijacija ima pečat sa natpisom po ivici: Asocijacija za unapređenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda sa kojima žive – Beograd; a u sredini: „Srpska veza“.
Asocijacija ima štambilj, zaštitni znak – grb i zastavu. Izgled i sadržaj štambilja, zaštitnog znaka – grba i zastave određuje Skupština Asocijacije svojom odlukom.
Član 6.
Ovim Statutom se utvrđuju zajednički ciljevi i zadaci, međusobna prava, obaveze i odgovornosti članova, organa i drugih tela, kao i druga pitanja od interesa za rad Asocijacije.

II CILJEVI I ZADACI

Član 7.
Asocijacija podstiče i koordinira rad svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Ustavom, Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana Republike Srbije i drugim zakonskim propisima.
Asocijacija ima za cilj unapređenje i razvoj poslovnih, kulturnih, sportskih, obrazovnih i informativnih veza svojih članova – Srba u svetu i naroda u zemljama u kojima oni žive. Asocijacija bi u članstvo okupljala istaknute pojedince koji užvaju visoki ugled među Srbima u zemlji i svetu, kao i pojedince u privrednim organizacijama i asocijacijama, kulturnim institucijama i sportskim organizacijama, uz čiju pomoć bi se organizovala saradnja sa organizacijama, udruženjima i klubovima naših ljudi u svetu. Asocijacija bi bila domaćin svojim članovima iz zemlje i sveta i pružala razne vreste pomoći i povezivala ih međusobno.
Član 8.
Asocijacija ostvaruje osnovne ciljeve:
1. Razvija i unapređuje poslovne, kulturne, sportske, obrazovne i informativne veze svojih članova – Srba u svetu i naroda u zemljama u kojima oni žive.
2. Okuplja članove – istaknute pojedice koji uživaju visoki ugled među Srbima u svetu, kao i pojedince u privrednim organizacijama i asocijacijama, kulturnim institucijama i sportskim organizacijama, uz čiju pomoć se organizuje saradnja sa organizacijama, udruženjima i klubovima naših ljudi u svetu.
3. Pružanje pomoći svom članstvu u zemlji i svetu i njihovo međusobno povezivanje.
4. Pružanje pomoći svim članovima na osnovu baze podataka o svom članstvu koja će postojati u sklopu Asocijacije.

Član 9.
Ostvarujući svoje zadatke kao Udruženje građana, u skladu sa Zakonom, Asocijacija:
1. Sarađuje sa nadležnim organima koji se na bilo koji način bave našim ljudima u svetu, kao i institucijama kulture, nauke, prosvete i privrede.
2. Sarađuje sa odgovarajućim organizacijama u drugim zemljama.
3. Organizuje predavanja, seminare i sastanke, kao i druge manifestacije.
4. Organizuje susrete i razgovore sa kulturnim, naučnim, privrednim i drugim naučnim radnicima.
5. Organizuje posete i razne manifestacije koje mogu da doprinesu ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
6. U okvuru Statutom utvrđenih ciljeva i zadataka, organizuje obavljanje potrebnih stručnih i pomoćnih poslova.

III ODNOS I SARADNJA ASOCIJACIJE SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

Član 10.
Asocijacija kroz ostvarivanje koordinacije i saradnje sa društvenim, obrazovnim, kulturnim, naučno-tehničkim i privrednim organizacijama i institucijama doprinosi ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka.
Član 11.
Asocijacija je samostalna u svom radu i odgovorna u ostvarivanju dogovrenih stavova.
Član 12.
Asocijacija može biti član srodne međunarodne organizacije ili udruženja građana ako se to ne protivi interesima RS, a u skladu je sa dogovorom o koordinaciji međunarodne saradnje društvenih organizacija i udruženja građana na teritoriji RS.
Član 13.
Odluku o učlanjenju u članstvo kod druge organizacije, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, donosi Upravni odbor Asocijacije.
Član 14.
Asocijacija sarađuje sa organima države i na njihov zahtev podnosi im izveđtaj o svom radu.

IV ČLANSTVO U ASOCIJACIJI

Član 15.
Svaki građanin RS, pod jednakim uslovima koji su propisani ovim Statutom, može dobrovoljno pristupiti u članstvo Asocijacije. Članstvo se stiče podnošenjem molbe, uplatom članarine i upisom u registar članstva, odnosno evidenciju koju vodi Asocijacija.
Član 16.
Članstvo u Asocijaciji može biti pojedinačno i kolektivno. Kolektovni članovi mogu biti društvene i privredne organizacije, kao i druge organizacije i udruženja građana. Kolektivni članovi učestvuju u radu Asocijacije preko svojih delegata.
Član 17.
Članovi Asocijacije mogu biti redovni, vanredni i počasni.
Redovni članovi Asocijacije aktivno učestvuju u radu Asocijacije sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predviđenim ovim Statutom.
Vanredni članovi ne učestvuju aktivno u radu organa i tela Asocijacije, ali prihvataju Statut i stiču pravo članstva kroz svoje uključivanje u aktivnosti i pomoć ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.
Počasne članove proglašava Skupština po osnovu zasluga i doprinosa ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.
Član 18.
Članovi Asocijacije mogu biti i građani RS koji žive u inostranstvu. Odlukom Upravnog odbora Asocijacije, za člana Asocijacije može se primiti i strani državljanin ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima RS. Članovima Asocijacije ne mogu se ograničiti prava izuzev ako je zakonom drugačije predviđeno.
Član 19.
Prijemom u članstvo, član prihvata Statut Asocijacije i druga opšta akta i obavezu učestvovanja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.
Član 20.
Vrstu i oblik članske karte određuje Upravni odbor Asocijacije.
Član 21.
Članska karta sadrži sledeće podatke:
– registarski broj
– vrstu članstva
– prezime i ime
– godinu stupanja u članstvo Asocijacije
Član 22.
Prava i dužnosti redovnog člana Asocijacije su:
– da prema svojim mogućnostima i sklonostima učestvuje u aktivnostima Asocijacije, doprinoseći time ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka;
– da svojim predlozima i izvršavanjem usvojenih odluka unapređuje rad, podiže i širi ugled Asocijacije:
– da u skladu sa opštim aktima Asocijacije bira organe, tela i delegacije Asocijacije i da u njih bude biran;
– da razvija javnost rada Asocijacije, uz pravo da bude obaveštavan o svim delatnostima i radu Asocijacije;
– da redovno plaća članarinu;
– da bude redovno obaveštavan o finansijskom poslovanju Asocijacije, u skladu sa opštim aktima i
– da se pridržava odredaba Statuta i opštih akata Asocijacije.
Član 23.
Članstvo u Asocijaciji prestaje:
– istupanjem;
– brisanjem iz evidencije, u slučaju dužeg neplaćanja članarine ili neučestvovanja u radu Asocijacije i
– isključenjem, u slučaju težeg ogrešenja ili grube povrede ciljeva iz statutarnih odluka Asocijacije.
Član 24.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor. Lice na koje se odluka odnosi ima pravo žalbe u roku od 15 dana po prijemuj pismenog obaveštenja o prestanku članstva u Asocijaciji. Žalbu razmatra Skupština I njena je odluka konačna. Do odluke Skupštine, Upravni odbor može promeniti suspenziju.

V JAVNOST RADA

Član 25.
Rad Asocijacije I njenih organa je javan. Javnost rada Asocijacije, pored ostalog, obezbeđuje se i:
– održavanjem javnih manifestacija i drugih skupova članova u okviru ostvarivanjasvojih planova i programa rada i
– pravom na uvid inspekcijskih organa u ukupnu dokumentaciju i evidencije koje se vode u Asocijaciji.
Član 26.
Asocijacija preduzima potrebne mere da obezbedi javnost svog rada i da članovi budu stalno informisani o radu, problemima Asocijacije, odlukama i drugim aktima donetim u Asocijaciji, kao i da se članovima omogući uvid u osnivanje ciljeva izadataka korišćenja sredstava.
Član 27.
U svrhu informisanja članova i javnosti, Asocijacija može koristiti svoja glasila i izveštaje (informator, bilten, novine, časopis, kao i sredstva javnog informisanja), u skladu sa Zakonom o javnom informisanju.

VI UPRAVLJANJE I ORGANI ASOCIJACIJE

Član 28.
Skupština je najviši organ upravljanja u Asocijaciji. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Asocijacije. Skupština donosi odluke u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Asocijacije.
Član 29.
Redovna Skupština se održava jedanput godišnje a saziva je Predsednik Skupštine Asocijacije. Predsednik Skupštine Asocijacije dužan je da Skupštinu sazove na predlog:
– Upravnog odbora;
– Nadzornog odbora i
– 1/3 redovnih članova Asocijacije.
Skupština se saziva 30 dana unapred (preko dnevne štampe, pismenim pozivima ili preko drugih sredstava informisanja).
Član 30.
Za punovažno odlučivanje u Skupštini mora biti prisutno više od polovina ukupnog broja redovnih članova.
Član 31.
Odluke se usvajaju javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova (ukoliko za pojedine odluke nije drugačije predviđeno ovim Statutom ili zakonom).
Član 32.
Ukoliko sednici Skupštine ne prisustvuje većina članova, kako je predviđeno ovim Statutom, ona se odlaže i zakazuje u roku od 30 dana. Ako i tada na sednici nije prisutna predviđena većina članova, Skupština punovažno odlučuje sa prisutnim brojem članova.
Član 33.
Nadležnost Skupštine je da:
– proglašava Statut i odlučuje o izmenama i dopunama istog;
– bira organe Asocijacije;
– odlučuje o donošenju akata;
– zaključuje dogovore i sporazume;
– određuje smernice, ciljeve i zadatke i da, u skladu sa njima, utvrđuje plan i program rada;
– razmatra i usvaja izveštaje Upravnog odbora i drugih organa Asocijacije;
– odlučuje po molbama, prigovorima i žalbama;
– obrazuje razna tela, odbore i komisije za obavljanje određenih poslova; određuje visinu članarine i
– donosi odluku o prestanku rada Asocijacije.
Član 34.
Skupština iz svog sastava bira i razrešava:
– Predsednika Skupštine Asocijacije;
– Upravni odbor i
– organe i druga tela.
Član 35.
Skupštinom rukovodi Predsednik Skupštine koji se bira na mandatni period od četiri godine i može biti ponovo biran na tu funkciju.
Skupština razmatra i rešava i druga značajna pitanja koja ostaju otvorena ili sporna u Upravnom odboru i drugim telima Asocijacije.
VII ORGANI SKUPŠTINE
Ćlan 36.
Organi Skupštine su:
– Upravni odbor;
– Nadzorni odbor i
– Programski savet.

1. Upravni odbor

Član 37.
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine koji između dve Skupštine rukovodi radom Asocijacije i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom, opštim aktima i zakonom. Upravni odbor čini 7 (sedam) članova.
Član 38.
Upravni odbor bira Skupština Asocijacije na 4 (četiri) godine. Predlog kandidata za članove Upravnog odbora priprema se u skladu sa ovim statutom i odlukom Skupštine.
Član 39.
Upravni odbor iz svojih redova bira predsednika i dva potpredsednika. Mandati predsednika i potpredsednika su četiri godine, sa mogućnošću reizbora.
Član 40.
Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora koji mu i predsedava. U slučaju sprečenosti predsednika, sednicu saziva i istom predsedava jedan od potpredsednika koga odredi Upravni odbor.
Član 41.
Upravni odbor se sastaje po potrebi, a po pravilu četiri puta godišnje.Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova. Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor može odlučiti o promeni jedne trećine članova Upravnog odbora o čemu je dužno izvestiti prvu narednu Skupštinu.
Član 42.
Upravni odbor može obrazovati stručna tela, komisije i odbore za proučavanje pojedinih pitanja i predloga ili za izvršenje postavljenih zadataka. Upravni odbor može na svoje sastanke pozivati i članove komisija i drugih tela Asocijacije.
Član 43.
U nadležnosti Upravnog odbora je da:
1. se stara o sprovođenju odluka Skupštine;
2. izvršava odluke Skupštine;
3. predlaže Skupštini okvirni program aktivnosti Asocijacije;
4. predlaže godišnji finansijski plan i završni račun Asocijacije;
5. daje inicijativu za izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
6. rukovodi radom Asocijacije između dve Skupštine, a u skladu sa programom i odlukama Skupštine;
7. zaključuje ugovore i sporazume;
8. prati izvršenje sporazuma i dogovora i —– drugih opštih akata;
9. odlučuje o korišćenju sredstava Asocijacije;
10. upravlja imovinom Asocijacije, razmatra i usvaja finansijski plan i završni račun Asocijacije;
11. priprema izvaštaje i druge materijale za Skupštinu Asocijacije, priprema za Skupštinu kata Asocijacije, kao i druga akta čije je donošenje u nadležnosti Skupštine;
12. odlučuje o načinu i uslovima održavanja poslovnih i drugih veza sa odgovarajućim institucijama i
13. obavlja sve druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Asocijacije.

2. Nadzorni odbor

Član 44.
U cilju kontrole nad radom organa upravljanja, drugih organa i tela Asocijacije, kao i kontrole materijalno-finansijskog poslovanja i sprovođenja zadataka koji proizilaze iz Zakona, obrazuje se Narodni odbor.
Član 45.
Nadzorni odbor bira Skupština Asocijacije sa mandatom od 4 godine i ima 3 člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Član 46
Jedna trećine (1/3) članova Asocijacije može predložiti Skupštini opoziv članova Nadzornog odbora i pre isteka mandata.
Član 47.
Nadzorni odbor bira svog predsednika sa mandatom od 4 godine, uz mogućnost reizbora. Predsednik saziva i predsedava sednicama Odbora, predstavlja Odbor, organizuje i usklađuje njegov rad i delovanje. Nadzorni odbor zauzima stavove i donosi zaključke većinom glasova svih članova.
Član 48.
Nadzorni odbor razmatra i kontroliše:
– primenu odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata;
– zaštitu upravljanja i prava članova;
– ostvarivanje prava i obaveza svih organa Asocijacije;
– materijalno i finansijsko poslovanje, kao i ispravnost korišćenja materijalno-finansijskih sredstava;
– ostvarivanje odluka, zaključaka i sporazuma i drugih akata i
– vrši i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Nadzorni odbor se stara o:
– zaštiti prava Asocijacije i
– sprečavanju nesavesnog rada članova, organa i tela Asocijacije.
Nadzorni odbor predlaže Upravnom odboru preduzimanje mera u cilju sprečavanja zloupotrebe funkcija članova i organa Asocijacije i drugih štetnih pojava.

Član 49.
Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o svojim nalazima i stavovima obaveštava Skupštinu, odnosno Upravni odbor i predlaže im preduzimanje odgovarajućih mera. Nadzorni odbor sarađuje sa nadležnim organima i inspekcijskim službama.
Član 50.
Nadzorni odbor ima pravo da, radi izvršenja svojih zadataka, zatraži na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja.
Član 51.
Nadzorni odbor sarađuje sa državnim organima u cilju što uspešnijeg rada Asocijacije.
Član 52.
Nadzorni odbor je dužan da o svim povredama koje utvrdi obavesti Upravni odbor, odnosno Skupštinu, a po potrebi i nadležne organe.

3. Programski savet

Član 53.
Programski savet je konsultativni organ Akupštine koji utvrđuje i predlaže programe i planove rada Asocijacije i načine njihove realizacije.
Član 54.
Upravni odbor predlaže programski savet i predlog dostavlja Skupštini na usvajanje. Radom Programskog saveta rukovodi Predsednik koga biraju članovi Saveta. Mandat članova Programskog saveta je 4 godine.

4. Stručni saveti Asocijacije

Član 55.
Asocijacija može osnivati Stručne savete Asocijacije sastavljene od svojih članova – eksperata za određene oblasti. Saveti iz svog sastava biraju Predsednika saveta sa mandatom od četiri godine. Predsednik u svom radu odgovara Upravnom odboru, odnosno Skupštini Asocijacije.
Član 56.
Saveti se formiraju u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Saveti u radu Asocijacije učestvuju preko predstavnika u Skupštini. Savet donosi svoj program i plan rada i finansijski plan.

VIII OBAVLJANJE STRUČNO-ADMINISTRATIVNIH POSLOVA ASOCIJACIJE

Član 57.
Radi obavljanja stručnih, finansijskih i administrativnih poslova, Skupština može obrazovati stručnu službu ili obavljanje ovih delatnosti poveriti stručnoj službi druge organizacije, zajednice ili udruženja.
Član 58.
Ako Skupština Asocijacije ne obrazuje stručnu službu ili obavljanje poslova ne poveri stručnoj službi drugih organizacija, zajednica ili udruženja, Upravni odbor može obavljanje tih poslova poveriti pojedinim radnicima na osnovu pismenog ugovora.

IX SREDSTVA ASOCIJACIJE I MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 59.
Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Asocijacija ostvaruje finansijska sredstva koja se mogu upotrebljavati samo na zakonski propisan način, kako je određeno ovim Statutom i drugim opštim aktima donesenim na osnovu ovog Statuta.
Član 60.
Asocijacija stiče stvari, novčana sredstva i materijalne prava iz:
– članarine;
– doprinosa svojih članova i
– drugih izvora na osnovu sporazuma, ugovora o poklonu, pomoći ili drugog pravnog posla.
Član 61.
Izvori prihoda Asocijacije su: članarina, legati, pokloni, dotacije od privrednih i drugih organizacija.
Član 62.
Sredstva Asocijacije utvrđuju se i raspodeljuju finansijskim planom. Finansijski plan Asocijacije sastavlja se krajem svake godine za narednu godinu i usvaja se najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Član 63.
Asocijacija je dužna da izvore svojih prihoda i finansijskog poslovanja učini dostupnim javnosti. Članstvo i javnost se sa prihodima upoznaju preko izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju na sednicama Skupštine i drugih organa, kako je to određeno ovim Statutom. O ostvarenim finansijskim troškovima, kada je to potrebno, Asocijacija obaveštava i nadležne organe.
Član 64.
Za zakonitu upotrebu sredstava, po finansijskom planu Asocijacije, odgovoran je Predsednik Upravnog odbora, kao naredbodavac ili lice koje posebnom odlukom ovlasti Upravni odbor.

X IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 65.
Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati:
– organi Asocijacije i
– pojedini članovi Asocijacije.
Inicijativa za izmenu i dopunu Statuta dostavlja se Upravnom odboru Asocijacije. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu za izmenu i dopunu Statuta, pokreće se polstupak za promenu, a ako nađe da za to ne postoje razlozi, inicijativa se odbacuje, o čemu će se obavestiti podnosilac predloga.

Član 66.

Nacrt izmene i dopuna Statuta Upravni odbor dostavlja na prethodnu raspravu članovima radi davanja predloga, mišljenja i primedbi. Na osnovu datih predoga, mišljenja i primedbi Upravni odbor sačinjava predlog izmena i dopuna Statuta i dostavlja ga Skupdštini Asocijacije radi donošenja odluke o izmenama i dopunama Statuta.

XI PRESTANAK RADA ASOCIJACIJE

Član 67.
O prestanku rada Asocijacije može da odluči samo Skupština i to dvotrećinskom većinom svih delegata. U slučaju da Asocijacija prestane sa radom, njegova imovina predaje se Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti u Beogradu.
Član 68.
U slučaju da se Skupština ne može održati iz bilo kojih razloga, a Asocijacija prestane sa radom i svim aktivnostima, odluku o prestanku sa radom donosi Upravni odbor Asocijacije.
Član 69.
Ako Asocijacija prestane sa radom na način kako je napred navedeno, lice koje zastupa Asocijaciju, dužno je da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana prestanka rada Asocijacije, organu kod koga je izvršen upis u registar radi prisanja iz registra.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.
Izabrani organi konstituisaće se i doneti neophodna akta za rad u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Član 71.
Statut stupa na snagu danom proglašavanja, a primenjivaće se od dana upisa Asocijacije u Registar društvenih organizacija i udruženja građana kod nadležnih organa.
Član 72.
Statut Asocijacije usvojen je i proglašen na sednici Skupštine Asocijacije, održanoj 19.08.1966. godine u Beogradu.

PREDSEDAVAJUĆI OSNIVAČKE SKUPŠTINE
Petar Damnjanović
________________________________________
(Ime i prezime)