Učlanjivanje u Asocijaciju

Izvor prihoda Asocijacije su:

Članarina, legati, pokloni, dotacije od privrednih i drugih organizacija.

ČLANSTVO U ASOCIJACIJI

Članstvo se stiče podnošenjem molbe, uplatom članarine i upisom u registar članstva, odnosno, evidenciju koju vodi Asocijacija.

Članstvo u Asocijaciji može  biti pojedinačno i kolektivno. Kolektivni članovi  mogu biti društvene i privredne organizacije, kao i druge organizacije i udruženja gradjana. Kolektivni članovi učestvuju u radu Asocijacije preko svojih delegata.

Članovi Asocijacije mogu biti redovni, vanredni i počasni.

Redovni članovi aktivno učestvuju u radu Asocijacije sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predvidjenim Statutom.

Vanredni članovi ne učestvuju aktivno u radu organa i tela Asocijacije, ali prihvataju  Statut  i  stiču  pravo članstva  kroz svoje uključivanje u aktivnosti i pomoć ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.

Počasne članove proglašava Skupština po osnovu zasluga i doprinosa ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.

Članovi Asocijacije mogu biti i gradjani koji žive u inostranstvu.

Prijemom u članstvo član prihvata Statut Asocijacije i druga opšta akta, i obavezu učestvovanja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Asocijacije.

Član Asocijacije stiče člansku kartu koja sadrži:

 • registarski broj
 • vrstu članstva
 • prezime i ime
 • godinu stupanja u članstvo Asocijacije

Prava i dužnosti redovnog člana Asocijacije su:

 • da prema svojim mogućnostima i sklonostima učestvuje u aktivnostima Asocijacije, doprinoseći time ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka,
 • da svojim predlozima i izvršavanjem usvojenih odluka unapredjuje rad , podiže i širi ugled Asocijacije,
 • da u skladu sa  opštim aktima Asocijacije uèestvuje u izboru organa, tela i delegacija Asocijacije i da u njih bude biran,
 • da podstiče javnost rada  Asocijacije,  uz pravo da bude obaveštavan o svim delatnostima i radu Asocijacije.
 • da redovno plaća članarinu,
 • da bude redovno obaveštavan o finansijskom poslovanju Asocijacije u skladu sa opštim aktima,
 • da se pridržava odredaba Statuta i opštih akata Asocijacije.

Članstvo u Asocijaciji prestaje:

 • istupanjem,
 • brisanjem iz evidencije, u slučaju dužeg neplaćanja članarine ili ne učestvovanja u radu Asocijacije,
 • isključenjem, u slučaju težeg ogrešenja ili grube povrede  statutarnih odredbi Asocijacije.